Skip links

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Условия за ползване на уебсайта 

 1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „БулВет“ наричано по – долу „Уебсайт“, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.
 2. Лична информация и форма за кандидатстване

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от БулВет в съответствие с правилата и условията на Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост и авторско право.

Чрез своя Уебсайт ХИЛ България ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Подробна информация относно правилата за защита се съдържа в Политиката ни за защита на лични данни.

В някои случаи БулВет може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

 1. Собственост над съдържанието

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целият текст и всички изображения („Съдържание“), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на БулВет, е изрично забранено.

 1. Използване на Уебсайта

Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на БулВет;

БулВет има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получил уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия, които се определят като злоумишлени действия.

 1. Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от БулВет. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. БулВет няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

 1. Промяна на Условията

БулВет си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Моля, посещавайте периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

 1. Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.hill.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни чрез Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, вируси или осигуряване на достъп на системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Условия за ползване на уебсайта 

 1. Настоящите условия се прилагат от 15.08.2019г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БулВет обработва лични данни на физически лица – клиенти на БулВет, своите служители или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас) с цел предоставяне на услуги („Услуги”), в съответствие с настоящата Политика и вътрешните правила за воденето на отделните Регистри на лични данни.

При обработването на лични данни БулВет спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и с настоящата Политика цели да информира заинтересованите лица за целите на обработване на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити тези данни и Вашите права.

Дефиниции:

 • Регистър с лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила за водене на регистър на БулВет, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.
 1. Цели на Обработването на лични данни

БулВет събира данните, предоставени лично от Вас, във връзка с осъществяване на предмета си на дейност, включително наемане на служители и предоставяне на услуги от БулВет. Всички дейности по Обработване на личните данни се документират съгласно Вътрешните правила за действията по Обработване на лични данни в отделните регистри на лични данни. Личните данни се събират с цел изпълнение на законовите задължения на БулВет, защита на легитимните интереси на БулВет, съгласно приложимото законодателство и изпълнение на сключените договори.

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и БулВет, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на БулВет, включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на БулВет, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

1.3. Законови задължения. Това са цели като:

 • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
 • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация;
 • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани и на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

БулВет обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закона. Информацията се събира, когато Вие се регистрирате на уебстраницата.

 1. Сайт.

Използването на уебстраницата bulvetclinic.com е възможно без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани за целите на предоставянето на информация за услугите на БулВет, както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди и подобряване на уебстраницата БулВет може да предостави част от получените данни на други трети лица, във връзка с изпълнение на Вашите заявки и искания.

 1. Права по отношение на личните данни

Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност. 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.
3.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от БулВет да уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

3.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган. 

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. Лице за контакт по защита на личните данни.

В случай че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика, моля изпратете запитването си на следния адрес: bulvetclinic@gmail.com

 1. Неразкриване на лични данни.

БулВет събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи, лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на БулВет във връзка с предоставяни Услуги от БулВет и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.

Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

 1. Отговорност.

БулВет не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

 1. Конфиденциалност.

 При обработването на лични данни БулВет взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуванe.

Политика за „бисквитки“

Това е политика за употребата на „бисквитки“ на БулВет, която се прилага в уебсайта bulvetclinic.com. Тази политика за „бисквитките“ трябва да се чете заедно и като допълнение на Политиката за защита на лични данни.

Тази Политика описва „бисквитките“, които използваме, и обяснява защо използваме бисквитки и как съхраняваме, обработваме и изтриваме събраната информация. Политиката, също така, обяснява как „бисквитките“ позволяват на уебсайта да функционира правилно и защо може да не успеете да използвате пълната функционалност на уебсайта и онлайн съдържанието, ако деактивирате използването на „бисквитки“. Освен ако в тази Политика за употребата на „бисквитки“ не е определено друго, използваните термини имат същото значение, както в документа „Условия за ползване на сайта“.

Ние използваме „бисквитките“, за да подобрим услугите, предоставени от сайта. Това може да включва и бисквитки от социални медийни уеб сайтове на трети страни. Ако посетите уебсайта без да променяте настройките си, ще приемем, че сте съгласни да получавате всички „бисквитки“. Вие можете да промените настройките на „бисквитките“ по всяко време, като следвате инструкциите по-долу в параграф 3: „Как да деактивирам бисквитките”.

 1. Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки, обикновено случайно кодирани, текстови файлове, предназначени за съхраняване на основна информация (например предпочитания на посетителите). Файлът за „бисквитки“ се създава от сърфирането в уебсайта и се предава и обработва от софтуера на уеб браузъра на Вашия компютър (или от друго устройство, което използвате за достъп до уебсайта, включително, без ограничение, мобилни устройства и таблети). Полученият файл се съхранява в инсталационната директория или подпапка на Вашия уеб браузър (кеш). Вашият уеб браузър осъществява достъп до този файл когато посетите уеб сайта, който първоначално е създал „бисквитката“.

 1. Видове бисквитки 

2.1.  Описаните по-долу „бисквитки“ се използват за подобряване на уебсайта и не съдържат никаква лична информация, която би ни позволила да Ви идентифицираме (например Вашето име или други данни за контакт), въпреки че „бисквитките“ ни позволяват да Ви разграничим от другите потребители на уебсайта, идентифициране на повторни посетители, вида на съдържанието и сайтовете, към които се свързва посетител, продължителността на сесията на всеки посетител в определена част от уебсайта и специфичните функционалности, които посетителите избират да използват.

2.2. Има четири типа бисквитки, които могат да бъдат използвани по време на посещението Ви на уебсайта:

(a) Бисквитките за сесии, които се съхраняват само временно по време на сесия за сърфиране и се изтриват от Вашето устройство, когато браузърът е затворен;

(b) Устойчиви „бисквитки“, които се съхраняват на компютъра Ви за определен период от време (обикновено една година) и не се изтриват, когато браузърът е затворен. Те служат за индивидуализацията Ви като посетител всеки път, когато използвате същия компютър, за да посетите уебсайта;

(c) Бисквитки от първа страна, които са зададени от уебсайта и могат да бъдат прочетени само от уебсайта ; и

(d) Бисквитките на трети страни, които се задават от друга организация, различна от нас, като трета страна за анализ, която създава свои собствени бисквитки за извършване на тази услуга.

2.3. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате да използвате следните „бисквитки“:

За допълнителна информация за това как нашите партньори използват „бисквитки“, моля, направете справка с правилата на „бисквитките“ на техните уебсайтове.

2.5. Можете да промените настройките си за „бисквитки“ по всяко време, като следвате съветите в параграф 3 по-долу.

 1. Как да деактивирате „бисквитките“ 

3.1. Имате право да приемате или спирате съхраняването на „бисквитките“ на устройството си по всяко време, като промените настройките в уеб браузъра си да отразява предпочитанията Ви за „бисквитките“. Моля, обърнете се към инструкциите на браузъра или функцията „Помощ“ в браузъра, за да Ви покаже как. Друга възможност е да използвате онлайн инструмент, който да Ви помогне да откажете събирането и използването на информация, като посетите: http://www.aboutads.info/choices/.

Моля, имайте предвид, че е възможно да не можете да използвате всички интерактивни функции на уебсайта и съдържанието, ако „бисквитките“ са деактивирани.

3.2. За да се откажете от проследяването от Google Анализ уебсайтовете, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Начало
Помести